Sunday, April 24, 2016

Noua procedura a restituirii vechii taxe auto

Ordonanta Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule reglementeaza in art. 1 alin. (2) dreptul persoanelor care au achitat taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule ori taxa pentru emisiile poluante care provin de la autovehicule de a solicita restituirea acesteia printr-o cerere care se adreseaza organului fiscal competent.
Procedura de restituire a acestor sume a fost publicata prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 682/1154/2016 din 7 aprilie 2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.
Conform Ordinului comun mentionat anterior, persoana care a achitat taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pentru emisiile poluante care provin de la autovehicule sau taxa pe poluare pentru autovehicule are dreptul sa solicite restituirea acestei sume, precum si a dobanzilor care sunt calculate pana la data platii integrale, prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent care se afla in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Aceasta cerere se regaseste in anexa nr. 2 a acestui ordin si trebuie sa contina, in mod obligatoriu, contul bancar in care va fi restituita suma care se cuvine contribuabilului.
Ordinul prevede faptul ca cererea de restituire trebuie depusa in termenul legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, si anume in 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire, precizandu-se apoi ca data la care a luat nastere dreptul de restituire este data la care a intrat in vigoare Ordonanta Guvernului nr. 40/2015.
Prin urmare, cererea trebuie sa fie depusa cel tarziu pana la data de 1 ianuarie 2021, astfel:
◦  in ceea ce priveste persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau care exercita profesii libere, la organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;
 ◦ in ceea ce priveste persoanele fizice, la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi detine domiciliul fiscal.
Alaturi de cererea de restituire, este necesara anexarea urmatoarelor documente:
◦ actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, precum si copie dupa imputernicirea acordata acestuia;
◦ documentul care atesta plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. In cazul in care persoana fizica sau juridica nu detine sau nu poate prezenta acest document, verificarea platii se va realiza de catre compartimentul de specialitate al autoritatii fiscale competente pe baza informatiilor pe care le detin;
◦ copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, prezentand aceste documente in original.
Solutionarea cererilor de restituire se realizeaza in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii de restituire la organul competent. Cererea de restituire poate fi respinsa de catre autoritatile competente in situatia in care:
◦ persoana care solicita restituirea taxei nu detine documentul care atesta plata iar plata nu poate fi identificata de catre autoritati;
◦ persoana in cauza nu anexeaza documentele enumerate anterior sau nu prezinta informatiile si documentele care au fost solicitate de organul fiscal in termen de 60 de zile de la aceasta solicitare;
◦ persoana nu mentioneaza in cererea de restituire contul bancar in care se va restitui suma cuvenita.
O.G. 40/2015 reglementeaza faptul ca sumele mentionate anterior, precum si dobanzile care sunt datorate intre data perceperii taxei si data restituirii acesteia se vor achita contribuabilului pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata in fiecare an a 20% din valoarea acestora.

Nu ezitati sa contactati unul dintre avocatii specializati in drept fiscal din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii pentru o consultanta juridica in privinta restituirii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule ori a taxei pentru emisiile poluante, precum si pentru reprezentare in fata autoritatilor fiscale competente.

Wednesday, April 6, 2016

Contractul individual de munca in 2016

Contractul individual de munca reprezinta acel contract prin intermediul caruia o persoana fizica, denumita salariat, isi asuma obligatia de a presta munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii care se numeste salariu.
Contractul individual de munca poate fi incheiat fie pe durata determinata, fie pe durata nedeterminata, insa nu poate cuprinde prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim care este stabilit prin contracte colective de munca sau prin acte normative.
Calitatea de salariat poate fi dobandita de catre persoana fizica la implinirea varstei de 16 ani. Cu toate acestea, Codul muncii prevedere posibilitatea pentru persoana fizica de a incheia un contract de munca in calitate de salariat si la varsta de 15 ani, insa numai cu acordul partintilor sau al reprezentantilor legali, si pentru activitati care sunt conforme cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, conditia fiind ca aceasta munca sa nu ii puna in pericol sanatatea, dezvoltarea sau pregatirea profesionala.
Persoanele sub 15 ani nu pot avea calitatea de salariat si incadrarea in munca a acestor persoane este strict interzisa de lege.
Codul muncii prevede faptul ca un contract individual de munca se va incheia in temeiul consimtamantului partilor, in forma scrisa si in limba romana. Mai mult, obligatia de a incheia contractul individual de munca in forma scrisa apartine angajatorului iar forma scrisa a contractului este vitala pentru incheierea sa valabila.
Inainte de inceperea activitatii, legea stabileste obligatia angajatorului de a inregistra contractul individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite la inspectoratul teritorial de munca. De asemenea, angajatorul este obligat sa inmaneze salariatului un exemplar al contractului individual de munca.
Persoana care a fost selectata pentru angajare sau salariatul trebuie sa fie informat cel putin in privinta urmatoarelor elemente ale contractului individual de munca:
◦ identitatea partilor;
◦ sediul/domiciliul angajatorului;
◦ locul de munca sau posibilitatea salariatului de a munci in diverse locuri in cazul in care nu exista un loc de munca fix;
◦ functia sau ocupatia si fisa postului;
◦ riscurile specifice postului;
◦ criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului;
◦ durata normala a muncii;
◦ data de la care contractul inceoe sa produca efecte juridice;
◦ durata contractului de munca pe durata determinata sau a contractului de munca temporara;
◦ durata concediului de odihna la care este indreptatit salariatul;
◦ salariul de baza si alte elemente ale veniturilor salariale, insa si periodicitatea platii salariului;
◦ conditiile in care se acorda preavizul de catre partile contractului si durata acestuia;
◦ indicarea contractului colectiv de munca ce stabileste conditiile de munca ale salariatului;
◦ durata perioadei de proba.
Mai mult, aceste prevederi trebuie sa se regaseasca in mod obligatoriu si in cuprinsul contractului individual de munca.
Aditional elementelor mentionate mai sus, in situatia in care persoana care a fost selectata in vederea angajarii ori salariatul isi va desfasura activitatea in strainatate, angajatorul detine obligatia de a-l informa in timp util, inainte de plecare, cu privire la urmatoarele aspecte:
◦ durata perioadei de munca ce urmeaza a fi prestata in strainatate;
◦ conditiile de clima;
◦ prestatiile in bani sau in natura corespunzatoare desfasurarii activitatii in strainatate;
◦ moneda in care vor fi platite drepturile salariale si modalitatile de plata;
◦ reglementarile principale din legislatia muncii a respectivei tari;
◦ obiceiurile locului a caror incalcare i-ar periclita viata, libertatea sau siguranta personala;
◦ conditiile de repatriere.
Noi prevederi legislative stipuleaza faptul ca absentele nemotivate, precum si concediile fara plata, se vor scadea din vechimea in munca, insa concediile pentru formare profesionala fara plata acordate in conditiile legii reprezinta exceptie de la aceasta noua reglementare.
Nerespectarea de catre angajator a dispozitiilor referitoare la garantarea in plata a salariului minim brut pe tara se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2000 lei, pe cand stipularea in cuprinsul contractului individual de munca a unor clauze care sunt contrare dispozitiilor legale se sanctioneaza cu amenda de la 2000 lei la 5000 lei.


Consultati pagina oficiala a firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii pentru consultanta juridica de specialitate in domeniul contractului individual de munca.