Thursday, August 24, 2017

Ministerul Finanțelor Publice propune modificarea Codului de Procedură Fiscală


Ministerul Finanțelor Publice a anunţat în aceste zile un set de propuneri de modificare a Codului de Procedură Fiscală, cu scopul de 

 • a reduce birocrația, 
 • a îmbunătăți claritatea textului de lege și
 • a elimina interpretările. 
 
Noile schimbări sunt rezultatul dialogului purtat în ultimele luni de MFP cu mai multe instituţii şi asociaţii profesionale din mediul de afaceri şi juridic: 
 • Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, 
 • Asociația Română a Băncilor, 
 • Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
 • Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România, 
 • Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, 
 • Patronatul Creditului IFN, 
 • EFI Garant Group IFN SA.

Printre măsurile propuse se numără: 

- reglementarea expresă a faptului că un control fiscal efectuat de structurile ANAF sau structurile autorităților administrației publice locale poate consta și în acțiuni de prevenire și conformare;

- flexibilizarea regulilor aplicabile în domeniul eșalonării la plată și a regulilor privind plata în rate a bunurilor adjudecate;
- introducerea posibilității garantării obligațiilor fiscale cu scrisoare de garanție emisă de instituțiile financiare nebancare;
- introducerea posibilității suspendării sau neînceperii executării silite, pe o perioadă limitată (45 de zile), când debitorul notifică organul fiscal despre intenția depunerii unei scrisori de garanție/polițe de asigurare de garanție;
- introducerea posibilității de a efectua plata creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, într-un singur cont unic, printr-un ordin de plată pentru Trezoreria Statului, față de două conturi unice în prezent;
- extinderea Spațiului Privat Virtual, serviciul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță, dezvoltat la nivelul MFP/ANAF și pentru alte instituții/autorități publice;
- reducerea duratei inspecției fiscale prin crearea posibilității organului fiscal de a selecta, pentru efectuarea inspecției, perioadele fiscale care prezintă risc fiscal;
- suspendarea executării actului administrativ fiscal prin care s-au stabilit obligații fiscale principale, are efect şi asupra actului administrativ prin care s-au individualizat obligațiile accesorii (accesorium sequitur principale);
- interdicția instituirii măsurilor asigurătorii la debitorii aflați în procedura insolvenței.
Potrivit MFP, modificările vor contribui la îmbunătățirea echilibrului în relația dintre contribuabili și organele fiscale în vederea

 1.  creșterii încrederii în sistemul fiscal, 
 2. creșterii gradului de conformare a contribuabililor și 
 3. sporirea eficienței activității de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor.
Proiectul de ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind codul de procedură fiscală este publicat la adresa:

Iar sugestiile pot fi transmise la adresa publicinfo@mfinante.gov.ro.

Wednesday, August 23, 2017

Operatorii economici din domeniul apărării naţionale vor fi înscrişi într-un Registru Unic

Guvernul României va înfiinţa în cadrul Ministerului Economiei un Registru unic al operatorilor economici, al capacităţilor de producţie şi servicii în domeniul apărării naţionale.Această măsură are următoarele scopuri:

 • a conserva şi securiza capacităţile de producţie aferente, 
 • modul de asigurare a mentenanţei armamentului şi tehnicii militare, precum şi 
 • modul de reorganizare, restructurare şi privatizare a operatorilor economici.
Documentul reglementează procedura de înregistrare și radiere a operatorilor economici din domeniul apărării naționale, conservarea și securizarea capacităților de producție aferente, modul de asigurare a mentenanței armamentului și tehnicii militare, precum și modul de reorganizare, restructurare și privatizare a operatorilor economici.

Pentru a fi autorizat să desfășoare în România activitățile necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice și/sau să presteze serviciile aferente acestora, precum și pentru a avea dreptul de a se înscrie în Registrul unic, un operator economic trebuie să îndeplinească, cumulativ, mai multe criterii. 

Eliberarea autorizației de către ministerul de resort se va face la cererea operatorului economic, cu condiția ca acesta din urmă 

 1. să fie înregistrat ca persoană juridică română, 
 2. actul său constitutiv să cuprindă cel puţin o activitate aferentă industriei de apărare, 
 3. să dețină una sau mai multe capacități și 
 4. să desfășoare una sau mai multe activități specifice conform prevederilor Legii 232/2016. 
De asemenea, operatorul economic trebuie să obțină și un aviz prealabil din partea instituțiilor din domeniul securității naționale, iar asociații/acționarii care deţin cel puţin 10% din părțile sociale/acțiuni, precum și administratorii operatorului economic trebuie să nu fi fost condamnați definitiv pentru infracțiuni împotriva persoanei, infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri sau evaziune fiscală.

Conservarea și securizarea capacităților de producție și/sau a serviciilor pentru apărare se va face în baza unui inventar și a planurilor de conservare pe care operatorii economici trebuie să le transmită ministerului de resort până la data de 30 aprilie a fiecărui an, astfel încât sumele necesare să poată fi incluse de minister în proiectul de buget propriu.  

Pe baza planurilor de conservare aprobate, ministerul de resort poate încheia cu operatorii economici contracte de finanţare, iar decontarea cheltuielilor materiale se va face pe bază de documente justificative.
 
Mentenanța armamentului și a tehnicii militare va fi asigurată de către operatorii economici care îndeplinesc cerințele emise de instituțiile din cadrul Forţelor Sistemului Naţional de Apărare (FSNA) și care vor fi desemnaţi drept centre de mentenanță pe categorii de tehnică, în condițiile legii. 

Normele metodologice aprobate în ședințele anterioare prevăd că desemnarea acestor operatori se va face de către ministerul de resort, cu avizul instituțiilor din cadrul Forţelor Sistemului Naţional de Apărare (FSNA), care propune spre aprobare Guvernului un memorandum cuprinzând operatorii economici înscriși în registru și care sunt desemnaţi drept centre de mentenanță.