Sunday, July 17, 2016

Obtinerea semnaturii electronice in Romania

Conform Legii nr. 445/2001 republicata in 2014 privind semnatura electronica, o astfel de semnatura se refera la date aflate in forma electronica, ce sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care au scopul de identificare.
Semnatura electronica extinsa este o semnatura electronica ce detine urmatoarele caracteristici:
◦ este legata in mod unic de semnatar;
◦ are scopul de identificare a semnatarului;
◦ este creata prin mijloace controlate doar de catre semnatar;
◦ este legata de datele in forma electronic iar orice modificare a acestora este indentificabila.
Persoana care detine dispozitivul de creare a semnaturii electronice si care actioneaza in acest sens in nume propriu sau ca reprezentant al unui tert se numeste semnatar.
In ceea ce priveste regimul juridic al inscrisurilor in forma electronica, art. 5 al legii mentionate anterior stipuleaza faptul ca atat timp cat unui astfel de inscris i-a fost incorporata, atasata sau asociata logic o semnatura electronica extinsa care se intemeiaza pe un certificat calificat valabil, adica nesuspendat sau nerevocat in acel moment, iar semnatura este generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, este asimilat, in ceea ce priveste conditiile si efectele sale, cu inscrisul sub semnatura privata.
In ceea ce priveste furnizarea serviciilor de certificare, legea prevede faptul ca aceasta nu este supusa niciunei autorizari prealabile si se desfasoara in concordanta cu principiile concurentei libere si loiale.
Certificatele calificate sunt eliberate de catre furnizori de servicii de calificare iar acestia au obligatia de a verifica identitatea identitatea solicitantilor exclusiv pe baza actelor de identitate.
Certificatul calificat trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni:
◦ indicarea ca certificatul a fost eliberat cu titlu de certificat calificat;
◦ datele de identificare a furnizorului de servicii de certificare, cetatenia persoanei fizice sau nationalitatea persoanei juridice;
◦ numele semnatarului sau pseudonimul acestuia;
◦ codul personal de identificare a semnatarului;
◦ codul de identificare a certificatului calificat;
◦ datele de verificare a semnaturii;
◦ perioada de valabilitate a certificatului calificat;
◦ semnatura electronica extinsa a furnizorului de servicii de certificare care elibereaza certificatul calificat;
Semnatarul va primi din partea furnizorului de servicii de certificare un cod personal care sa asigure identificarea unica a celui dintai.
Este util de stiut faptul ca perioada de valabilitate a unui certificat calificat este de un an.
Verificarea certificatului digital calificat de catre furnizorul de servicii de calificare care l-a eliberat este absolut necesara si are loc prin completarea documentului de confirmare de pe site-ul ANAF de catre solicitant, trimiterea acestui document catre furnizorul certificatului care, mai apoi, il va trimite semnat inapoi solicitantului. Soliciantul va trebui sa trimita acest document de confirmare, semnat de catre furnizorul de servicii de calificare, prin portalul ANAF.
Pasul urmator pentru solicitant este reprezentat de printarea, semnarea si stampilarea cererii de utilizare a serviciului  de depunere electronica, si anume formularul 150. Solicitantul urmeaza mai apoi sa prezinte la orice unitate fiscala formularul 150, imputernicirea, precum si actul de identificare.
Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului de semnatura electronica se realizeaza, in principiu, prin e-mail, la adresa comunicata in formularul 150, in termen de 4-7 zile lucratoare din ziua depunerii documentatiei la organul fiscal.


Pentru informatii suplimentare privind obtinerea semnaturii electronice in Romania, nu ezitati sa va adresati echipei de avocati din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea &asociatii, care va vor oferi consultanta juridica specializata, precum si reprezentare in fata autoritatilor competente, atunci cand este necesar.

Wednesday, June 1, 2016

Concediul de acomodare in Romania

Legea nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative va intra in vigoare incepand de la data de 12 august, data de la care angajatii romani care doresc sa adopte copii vor putea cere concediu de acomodare, precum si plata unei indemnizatii lunare.
Conform dispozitiilor acestei legi, adoptatorul sau oricare dintre sotii familiei adoptatoare care realizeaza venituri ce sunt supuse impozitului pe venit, poate beneficia de concediul de acomodare pe o durata de un an, perioada care include si durata incredintarii copilului in vederea adoptiei, precum si de o indemnizatie lunara.
Indemnizatia lunara se raporteaza la indicatorul social de referinta de 3,4 ISR.
Atat concediul, cat si indemnizatia lunara, se vor acorda la cererea persoanei pentru care legea prevede acest drept, anexand acestei cereri certificatul de grefa in temeiul caruia se executa hotararea judecatoreasca de incredintare in scopul adoptiei, documentul care face dovada mutarea copilului in cauza la adoptator sau la familia adoptatoare, precum si dovada intrarii efective in concediu ori a suspendarii activitatii.
Cererea, precum si documentele care se anexeaza acesteia, se vor depune si se vor inregistra la agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana si a municipiului Bucuresti in raza teritoriala in care se regaseste domiciliul sau resedinta persoanei indreptatite.
Dreptul la concediul de acomodare si la indemnizatia lunara va incepe sa produca efecte din ziua urmatoare zilei in care a fost pusa in executare hotararea judecatoreasca de incredintare in scopul adoptiei.
Cu toate acestea, persoana care beneficiaza de concediu de acomodare si de indemnizatia lunara nu va mai beneficia de dispozitiile art. 2 din Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiiilor, astfel ca nu va mai avea dreptul la concediu pentru cresterea copilului de pana la un an – sau 3 ani, in cazul copilului cu handicap -, de concediu pentru cresterea copilului de pana la 2 ani sau de indemnizatia lunara prevazuta de O.U.G. mentionata anterior. De asemenea, nici dispozitiile art. 7 din Ordonanta de Urgenta mentionata nu vor mai produce efecte in ceea ce priveste persoana care se afla in concediu de acomodare sau care primeste indemnizatia lunara prevazuta de legea nr. 57/2016, astfel ca persoana in cauza nu va mai avea dreptul la stimulentul de insertie.
Cu toate acestea, pe perioada concediului de acomodare, persoana indreptatita va beneficia de plata contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate.
Concediul de acomodare, precum si plata indemnizatiei lunare vor inceta incepand cu ziua urmatoare zilei in care:
◦ a expirat perioada maxima prevazuta de lege pentru concediul de acomodare, si anume un an;
◦ copilul a implinit varsta de 18 ani;
◦ a survenit decesul copilului;
◦ persoana indreptatita a depus cerere in acest sens;
◦ a survenit decesul persoanei indreptatite care dorea sa adopte in calitate de persoana singura;
◦ hotararea judecatoreasca referitoare la revocarea incredintarii in vederea adoptiei a ramas definitiva.
De asemenea, atat concediul de acomodare cat si indemnizatia lunara vor fi suspendate incepand cu ziua urmatoare celei in care:
◦ a fost dispus plasamentul copilului in regim de urgenta;
◦ hotararea judecatoreasca privind revocarea incredintarii in vederea adoptiei a fost pusa in executare.
Este util de stiut faptul ca perioada concediului de acomodare reprezinta vechime in munca, in serviciu, precum si in specialitate, si se are in vedere in stabilirea drepturilor care sunt acordate in raport de aceasta vechime.
Mai mult, angajatorul detine obligatia de a aproba concediul de acomodare, iar acesta nu are dreptul de a dispune incetarea raporturilor de munca sau de serviciu pe aceasta perioada, exceptie facand motivele care intervin ca o consecinta a reorganizarii judiciare, a falimentului angajatorului sau a desfiintarii acestuia.

Echipa de avocati din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii sunt dedicati satisfacerii nevoilor clientilor sai, oferindu-le informatii complete si actualizate, consultanta juridica de specialitate precum si reprezentare in fata autoritatilor competente. Nu ezitati sa ne contactati pentru asistenta juridica in ceea ce priveste concediul de acomodare si indemnizatia lunara prevazute de Legea nr. 57/2016.


Sunday, April 24, 2016

Noua procedura a restituirii vechii taxe auto

Ordonanta Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule reglementeaza in art. 1 alin. (2) dreptul persoanelor care au achitat taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule ori taxa pentru emisiile poluante care provin de la autovehicule de a solicita restituirea acesteia printr-o cerere care se adreseaza organului fiscal competent.
Procedura de restituire a acestor sume a fost publicata prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 682/1154/2016 din 7 aprilie 2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.
Conform Ordinului comun mentionat anterior, persoana care a achitat taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pentru emisiile poluante care provin de la autovehicule sau taxa pe poluare pentru autovehicule are dreptul sa solicite restituirea acestei sume, precum si a dobanzilor care sunt calculate pana la data platii integrale, prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent care se afla in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Aceasta cerere se regaseste in anexa nr. 2 a acestui ordin si trebuie sa contina, in mod obligatoriu, contul bancar in care va fi restituita suma care se cuvine contribuabilului.
Ordinul prevede faptul ca cererea de restituire trebuie depusa in termenul legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, si anume in 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire, precizandu-se apoi ca data la care a luat nastere dreptul de restituire este data la care a intrat in vigoare Ordonanta Guvernului nr. 40/2015.
Prin urmare, cererea trebuie sa fie depusa cel tarziu pana la data de 1 ianuarie 2021, astfel:
◦  in ceea ce priveste persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau care exercita profesii libere, la organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;
 ◦ in ceea ce priveste persoanele fizice, la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi detine domiciliul fiscal.
Alaturi de cererea de restituire, este necesara anexarea urmatoarelor documente:
◦ actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, precum si copie dupa imputernicirea acordata acestuia;
◦ documentul care atesta plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. In cazul in care persoana fizica sau juridica nu detine sau nu poate prezenta acest document, verificarea platii se va realiza de catre compartimentul de specialitate al autoritatii fiscale competente pe baza informatiilor pe care le detin;
◦ copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, prezentand aceste documente in original.
Solutionarea cererilor de restituire se realizeaza in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii de restituire la organul competent. Cererea de restituire poate fi respinsa de catre autoritatile competente in situatia in care:
◦ persoana care solicita restituirea taxei nu detine documentul care atesta plata iar plata nu poate fi identificata de catre autoritati;
◦ persoana in cauza nu anexeaza documentele enumerate anterior sau nu prezinta informatiile si documentele care au fost solicitate de organul fiscal in termen de 60 de zile de la aceasta solicitare;
◦ persoana nu mentioneaza in cererea de restituire contul bancar in care se va restitui suma cuvenita.
O.G. 40/2015 reglementeaza faptul ca sumele mentionate anterior, precum si dobanzile care sunt datorate intre data perceperii taxei si data restituirii acesteia se vor achita contribuabilului pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata in fiecare an a 20% din valoarea acestora.

Nu ezitati sa contactati unul dintre avocatii specializati in drept fiscal din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii pentru o consultanta juridica in privinta restituirii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule ori a taxei pentru emisiile poluante, precum si pentru reprezentare in fata autoritatilor fiscale competente.

Wednesday, April 6, 2016

Contractul individual de munca in 2016

Contractul individual de munca reprezinta acel contract prin intermediul caruia o persoana fizica, denumita salariat, isi asuma obligatia de a presta munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii care se numeste salariu.
Contractul individual de munca poate fi incheiat fie pe durata determinata, fie pe durata nedeterminata, insa nu poate cuprinde prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim care este stabilit prin contracte colective de munca sau prin acte normative.
Calitatea de salariat poate fi dobandita de catre persoana fizica la implinirea varstei de 16 ani. Cu toate acestea, Codul muncii prevedere posibilitatea pentru persoana fizica de a incheia un contract de munca in calitate de salariat si la varsta de 15 ani, insa numai cu acordul partintilor sau al reprezentantilor legali, si pentru activitati care sunt conforme cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, conditia fiind ca aceasta munca sa nu ii puna in pericol sanatatea, dezvoltarea sau pregatirea profesionala.
Persoanele sub 15 ani nu pot avea calitatea de salariat si incadrarea in munca a acestor persoane este strict interzisa de lege.
Codul muncii prevede faptul ca un contract individual de munca se va incheia in temeiul consimtamantului partilor, in forma scrisa si in limba romana. Mai mult, obligatia de a incheia contractul individual de munca in forma scrisa apartine angajatorului iar forma scrisa a contractului este vitala pentru incheierea sa valabila.
Inainte de inceperea activitatii, legea stabileste obligatia angajatorului de a inregistra contractul individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite la inspectoratul teritorial de munca. De asemenea, angajatorul este obligat sa inmaneze salariatului un exemplar al contractului individual de munca.
Persoana care a fost selectata pentru angajare sau salariatul trebuie sa fie informat cel putin in privinta urmatoarelor elemente ale contractului individual de munca:
◦ identitatea partilor;
◦ sediul/domiciliul angajatorului;
◦ locul de munca sau posibilitatea salariatului de a munci in diverse locuri in cazul in care nu exista un loc de munca fix;
◦ functia sau ocupatia si fisa postului;
◦ riscurile specifice postului;
◦ criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului;
◦ durata normala a muncii;
◦ data de la care contractul inceoe sa produca efecte juridice;
◦ durata contractului de munca pe durata determinata sau a contractului de munca temporara;
◦ durata concediului de odihna la care este indreptatit salariatul;
◦ salariul de baza si alte elemente ale veniturilor salariale, insa si periodicitatea platii salariului;
◦ conditiile in care se acorda preavizul de catre partile contractului si durata acestuia;
◦ indicarea contractului colectiv de munca ce stabileste conditiile de munca ale salariatului;
◦ durata perioadei de proba.
Mai mult, aceste prevederi trebuie sa se regaseasca in mod obligatoriu si in cuprinsul contractului individual de munca.
Aditional elementelor mentionate mai sus, in situatia in care persoana care a fost selectata in vederea angajarii ori salariatul isi va desfasura activitatea in strainatate, angajatorul detine obligatia de a-l informa in timp util, inainte de plecare, cu privire la urmatoarele aspecte:
◦ durata perioadei de munca ce urmeaza a fi prestata in strainatate;
◦ conditiile de clima;
◦ prestatiile in bani sau in natura corespunzatoare desfasurarii activitatii in strainatate;
◦ moneda in care vor fi platite drepturile salariale si modalitatile de plata;
◦ reglementarile principale din legislatia muncii a respectivei tari;
◦ obiceiurile locului a caror incalcare i-ar periclita viata, libertatea sau siguranta personala;
◦ conditiile de repatriere.
Noi prevederi legislative stipuleaza faptul ca absentele nemotivate, precum si concediile fara plata, se vor scadea din vechimea in munca, insa concediile pentru formare profesionala fara plata acordate in conditiile legii reprezinta exceptie de la aceasta noua reglementare.
Nerespectarea de catre angajator a dispozitiilor referitoare la garantarea in plata a salariului minim brut pe tara se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2000 lei, pe cand stipularea in cuprinsul contractului individual de munca a unor clauze care sunt contrare dispozitiilor legale se sanctioneaza cu amenda de la 2000 lei la 5000 lei.


Consultati pagina oficiala a firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii pentru consultanta juridica de specialitate in domeniul contractului individual de munca. 

Monday, March 28, 2016

Legea nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Pe data de 17 martie 2016 a intrat in vigoare Legea nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Astfel, data de 16 martie a reprezentat ultima zi in care persoanele fumatoare au mai avut dreptul de a fuma in spatiile inchise ale localurior, insa nu numai.
Noua lege stabileste faptul ca locurile in care nu se va mai putea fuma de la 17 martie 2016 sunt:
▪ spatiile publice inchise, mai exact „orice spatiu accesibil publicului sau destinat utilizarii colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperis, plafon sau tavan si care este delimitat de cel putin doi pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent”;
▪ spatiile inchise de la locul de munca, prin aceasta notiune intelegandu-se „orice spatiu care are un acoperis, plafon sau tavan si care este delimitat de cel pusin doi pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat intr-un loc de munca”;
▪ locurile de joaca pentru copii, inchis sau in aer liber;
▪ unitatile sanitare;
▪ mijloacele de transport in comun;
▪ unitatile de invatamant, precum si cele destinate protectiei si asistentei copilului.
Exceptie de la aceste dispozitii o reprezinta celulele pentru detinutii din penitenciarele de maxima siguranta.
Mai mult, in mijloacele de transport in comun este interzisa inclusiv utilizarea tigaretei electronice.
Legea prevede faptul ca fumatul va fi permis numai in camere special amenajate si exclusiv in zona de tranzit a aeroporturilor internationale cu respectarea anumitor conditii, si anume ca acestea: sa nu reprezinte spatiu de trecere ori de acces in spatii publice inchise, sa aiba unica destinatie de spatiu amenajat pentru fumat si sa fie marcate vizibil cu indicatoare in acest sens, sa prezinte sisteme de ventilatie functionale care sa garanteze eliminarea fumului, sa fie dotate cu scrumiere si stingatoare.
Nerespectarea acestor prevederi de catre persoanele fizice va atrage dupa sine sanctionarea cu amenda contraventionala de la 100 de lei la 500 de lei.
In ceea ce priveste persoanele juridice, incalcarea dispozitiilor acestei legi in sensul de a permite fumatul in spatiile interzise se va pedepsi, la prima abatere, cu o amenda contraventionala de 10.000 de lei, urmand ca la a doua abatere sa se aplice sanctiunea complementara de suspendare a activitatii pana la remedierea situatiei. O noua abatere va atrage aplicarea unei amenzi contraventionale de 15.000 de lei, precum si inchiderea unitatii.

Echipa de avocati din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii se recomanda printr-o experienta vasta in numeroase ramuri ale dreptului, asigurand clientilor informatii complete, corecte si actualizate in functie de ultimele noutati legislative, garantand solutii optime si reprezentare in fata instantelor competente, atunci cand este necesar. Nu ezitati sa consultati pagina oficiala si sa consultati unul dintre avocati pentru asistenta juridica de specialitate.

Sunday, March 6, 2016

OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale

Prin OUG nr. 44/2015, anumite categorii de penalitati de intarziere si o cota din datorii sunt anulate.
Astfel, prin OUG nr. 44/2015 se anuleaza penalitatile de intarziere, precum si o cota de 54,2% din urmatoarele categorii de dobanzi:
◦ dobanzile aferente obligatiilor de plata care sunt datorate bugetului general consolidat, restante la data de 30 septembrie 2015, inclusiv;
◦ dobanzile aferente diferentelor de obligatii de plata care sunt declarate suplimentar de catre contribuabili prin declaratii rectificative prin intermediul carora sunt corectate obligatiile de plata principale cu o data de scadenta anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv;
◦ dobanzile aferente obligatiilor de plata principale administrate de catre organul fiscal central, care au termene de plata pana la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, si care sunt individualizate in deciziile de impunere emise ca rezultat al unei inspectii fiscale care se aflau in derulare la data de emitere a acestei Ordonante de Urgenta;
◦ dobanzile aferente obligatiilor de plata principale care au termene de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, si care sunt stinse pana la aceasta data.

 Urmatoarele conditii trebuie indeplinite cumulativ pentru stingerea obligatiilor fiscale prevazute de OUG 44/2015:
◦ stingerea obligatiilor de plata principale pana la data de 31 martie 2016, inclusiv;
◦ achitarea unei cote de 45,8% din dobanzile aferente obligatiilor de plata (si anume diferenta de dobanda care nu se anuleaza) pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv;
◦ stingerea tuturor obligatiilor de plata principale administrate de organul fiscal central cu termene de plata cuprinse intre data de 1 octombrie 2015 si 31 martie 2016, inclusiv;
◦ contribuabilul sa fi depus toate declaratiile fiscale;
◦ contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv.

 Contribuabilii care doresc sa beneficieze de anularea obligatiilor fiscale mentionate anterior pot sa notifice organul fiscal competent in acest sens pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.
Notificarea organelor competente in privinta anularii acestor obligatii fiscale are ca si efecte:
◦ anularea penalitatilor de intarziere si a unei cote de 54,2% din dobanzile care pot face obiectul anularii, se amana la plata in vederea anularii prin emiterea unei decizii de amanare la plata a penalitatilor de intarziere si a unei cote de 54,2% din dobanzi de catre organul fiscal competent;
◦ neinceperea sau suspendarea procedurii de executare silita pentru obligatiile de plata accesorii amanate la plata conform paragrafului anterior;
◦ nestingerea obligatiilor de plata accesorii amanate conform paragrafelor anterioare pana la solutionarea cererii de anulare a accesoriilor, ori pana la data de 30 iunie 2016 inclusiv, in situatia in care contribuabilul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.
◦ posibilitatea efectuarii platii sumelor inscrise in adresele de infiintare a popririi din sumele indisponibilizate de catre contribuabilii care au infiintate popriri de catre organul de executare fiscala asupa disponibilitatilor banesti la data intrarii in vigoare a acestei ordonante ori intre aceasta data si 30 iunie 2016.

Avocatii din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii va stau la dispozitie pentru informatii suplimentare privind conditiile care trebuie indeplinite pentru a beneficia de anularea obligatiilor fiscale prevazute de OUG nr. 44/2015, precum si depunerea cererii de anulare si notificarea organelor fiscale competente in acest sens. Nu ezitati sa ne contactati pentru asistenta juridica de specialitate si reprezentarea in fata autoritatilor competente.

Sunday, February 7, 2016

2016: PFA sau microintreprindere?

In lumina modificarilor aduse de Noul Cod Fiscal atat in privinta PFA, cat si in privinta microintreprinderilor, este util sa privim noile aspecte in cadrul unei analize comparative pentru a determina modalitatea cea mai eficienta de a organiza o afacere in anul 2016.
In ceea ce priveste cotele de impozitare ale PFA, modificarile aduse de Codul fiscal in acest an reprezinta un nivel mai ridicat de impozitare decat in cadrul microintreprinderilor.
Astfel, PFA in anul 2016 va plati impozit la urmatoarele niveluri:
▪ impozitul pe venit, in valoare de 16%;
▪ contributia individuala la pensii, in valoare de 10.5%;
▪ contributia la asigurarile sociale de sanatate, in valoare de 5.5%.
Astfel, nivelul de impozitare al PFA in anul 2016 va ajunge la un procent de 32%.
Impozitarea microindreprinderilor cunoaste un sistem diferit, si anume in functie de numarul de salariati pe care il va detine, astfel:
▪ 1% din impozitul pe venituri in cazul in care microintreprinderea are cel putin 2 salariati;
▪ 2% din impozitul pe venituri daca are un singur salariat;
▪ 3% din impozitul pe venituri daca nu are niciun salariat;
Mai mult, Codul Fiscal prevede faptul ca in cazul microintreprinderilor nou-infiintate care au cel putin un salariat si care se infiinteaza pentru o durata mai mare de 48 de luni, ai carei actionari/asociati nu au detinut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare va fi de 1% pentru primele 24 de luni de la data la care se inregistreaza microintreprinderea. Aceasta prevedere devine aplicabila cu indeplinirea urmatoarealor conditii pe durata a 48 de luni de la data inregistrarii:
▪ microintreprinderea nu se afla in lichidare voluntara prin hotararea adunarii generale;
▪ mirointreprinderea nu intra in dizolvare fara lichidare;
▪ microintreprinderea nu este in inactivitate temporara;
▪ nu se declarara pe propria raspundere nedesfasurarea de activitati la sediul social sau la sediile secundare;
▪ nu a intervenit majorarea capitalului social prin aporturi efectuate de catre noi actionari sau asociati;
▪ actionarii/asociatii microintreprinderii nu procedeaza la vanzarea, cesionarea sau schimbarea titlurile de participare detinute.
De asemenea, plafonul de impozitare a microintreprinderilor a fost majorat de la 65.000 euro la 100.000 euro.
Dupa cum se poate observa, microintreprinderile se incadreaza intr-un sistem de impozitare mult mai indulgent.
Cu toate acestea, in calitate de fondator al unei microintreprinderi, patrimoniul social este diferit de patrimoniul personal iar veniturile realizate in aceasta calitate vin sub forma dividendelor la momentul intocmirii bilantului contabil. Mai mult, daca in cursul anului fiscal microintreprinderea realizeaza venituri ce depasesc plafonul de 100.000 de euro, aceasta datoareaza impozit pe profit in valoare de 16%.
In ceea ce priveste PFA, obtinerea veniturilor de catre aceasta nu este conditionata de intocmirea situatiilor financiare, aceasta obtinand venit in momentul incasarii platii pentru serviciile prestate.

Dupa cum se poate observa, atat PFA cat si microintreprinderea prezinta avantaje si dezavantaje. Avocatii din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii va ofera consulta juridica de specialitate, detinand o experienta vasta in domeniul dreptului comercial si al dreptului fiscal, astfel incat afacerea dumneavoastra sa ia forma pe care v-o doriti iar rezultatul sa fie optim. Nu ezitati sa ne contactati pentru mai multe informatii privind sistemul de impozitare al PFA si al microintreprinderilor, precum si asistenta juridica in privinta infiintarii unei PFA sau a unei microintreprinderi in Romania.