Wednesday, August 23, 2017

Operatorii economici din domeniul apărării naţionale vor fi înscrişi într-un Registru Unic

Guvernul României va înfiinţa în cadrul Ministerului Economiei un Registru unic al operatorilor economici, al capacităţilor de producţie şi servicii în domeniul apărării naţionale.Această măsură are următoarele scopuri:

  • a conserva şi securiza capacităţile de producţie aferente, 
  • modul de asigurare a mentenanţei armamentului şi tehnicii militare, precum şi 
  • modul de reorganizare, restructurare şi privatizare a operatorilor economici.
Documentul reglementează procedura de înregistrare și radiere a operatorilor economici din domeniul apărării naționale, conservarea și securizarea capacităților de producție aferente, modul de asigurare a mentenanței armamentului și tehnicii militare, precum și modul de reorganizare, restructurare și privatizare a operatorilor economici.

Pentru a fi autorizat să desfășoare în România activitățile necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice și/sau să presteze serviciile aferente acestora, precum și pentru a avea dreptul de a se înscrie în Registrul unic, un operator economic trebuie să îndeplinească, cumulativ, mai multe criterii. 

Eliberarea autorizației de către ministerul de resort se va face la cererea operatorului economic, cu condiția ca acesta din urmă 

  1. să fie înregistrat ca persoană juridică română, 
  2. actul său constitutiv să cuprindă cel puţin o activitate aferentă industriei de apărare, 
  3. să dețină una sau mai multe capacități și 
  4. să desfășoare una sau mai multe activități specifice conform prevederilor Legii 232/2016. 
De asemenea, operatorul economic trebuie să obțină și un aviz prealabil din partea instituțiilor din domeniul securității naționale, iar asociații/acționarii care deţin cel puţin 10% din părțile sociale/acțiuni, precum și administratorii operatorului economic trebuie să nu fi fost condamnați definitiv pentru infracțiuni împotriva persoanei, infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri sau evaziune fiscală.

Conservarea și securizarea capacităților de producție și/sau a serviciilor pentru apărare se va face în baza unui inventar și a planurilor de conservare pe care operatorii economici trebuie să le transmită ministerului de resort până la data de 30 aprilie a fiecărui an, astfel încât sumele necesare să poată fi incluse de minister în proiectul de buget propriu.  

Pe baza planurilor de conservare aprobate, ministerul de resort poate încheia cu operatorii economici contracte de finanţare, iar decontarea cheltuielilor materiale se va face pe bază de documente justificative.
 
Mentenanța armamentului și a tehnicii militare va fi asigurată de către operatorii economici care îndeplinesc cerințele emise de instituțiile din cadrul Forţelor Sistemului Naţional de Apărare (FSNA) și care vor fi desemnaţi drept centre de mentenanță pe categorii de tehnică, în condițiile legii. 

Normele metodologice aprobate în ședințele anterioare prevăd că desemnarea acestor operatori se va face de către ministerul de resort, cu avizul instituțiilor din cadrul Forţelor Sistemului Naţional de Apărare (FSNA), care propune spre aprobare Guvernului un memorandum cuprinzând operatorii economici înscriși în registru și care sunt desemnaţi drept centre de mentenanță.

No comments:

Post a Comment